image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
093-973-7044

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
044-811-556

จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-800-490

จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
0-4489-0678

จุดจอด ต.ละหาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
064-527-7998

จุดจอด อ.จตุรัส
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-840-489

จุดจอด ต.หนองบัวโคก
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-802-101

จุดจอดด่านขุนทด
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
044-389-460