image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 54
02-9361977

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจำหน่ายชัยภูมิทัวร์
086-808-6590