image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องจำหน่ายตั๋วช่อง 31-32
094-872-8999

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
064-409-4706