image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C11
092-6275567

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจำหน่ายตั๋ว มิตรดี ทรานสปอร์ต
099-0799587