image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
บขส.นครศรีธรรมราช
062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
บขส.ภูเก็ต
086-9481071

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
บขส.หาดใหญ่
063-3901877

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
บขส.สงขลา
063-3901867