image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
085-0006287

จุดจอด อ.พระยืน
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-266338

จุดจอด ต.ท่าศาลา
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-266576

จุดจอด อ.มัญจาคีรี
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
099-5456441

จุดจอด อ.ชนบท
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-286416

จุดจอด อ.แวงใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
081-9759980

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
02-9363702,094-2831188