image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์
091-817-7528

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
089-8437563

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
042-346391