image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์
095-724-9531,092-107-5851

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
089-8437563