image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
0-2894-6144-5

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
0-7622-2107 ,0-7622-2108 ,0-7622-2109

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
0-2936-1388