image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
02-936-0511

จุดจอดเชียงคาน
หน้าศาลาวัดสันติ
02-936-0511 , 080-748-2721

วังสะพุง
ช่องขายตั๋ว บขส
081-544-5306

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว บขส
080-748-2721

จุดจอดผานกเค้า
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
089-709-8808

จุดจอดภูกระดึง
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
089-709-8808