image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 41-42
02-9362924 , 02-9362925

สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
บริษัท
055-302021 , 055-302022