image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่อง 35,36
02-9362939 , 02-9363554

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
054-621400

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
054-218199

จุดจอด อ.สอง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
054-593848