image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
088-3788643

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
063-6634821

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
098-5318652

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
084-7868865

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
099-2277200

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
089-2785909