image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 94
086-065-8747

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
0-4249-1571

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
บขส.3, ช่อง13
098-2062514 , 083-3441828

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
087-2208994