image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 94
086-065-8747

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
061-6476888,044-530099