image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
02-894-6167,02-894-6166

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ออฟฟิต ศรีสุเทพ
075-348089

จุดจอด อ.ขนอม
จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
075-528605

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
075-215173

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
087-4725252

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
089-4741352

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
074-723435,089-6538593

จุดจอด อ.เชียรใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
075-386211

จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
085-5841401

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
075-518132

จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
089-4738198