image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3)
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีทะวงศ์ทัวร์
053-244713

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 20/21/32
097-065-6343