image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
087-0838811

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
087-0320055

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
089-7295443

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-7720-0846

สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
0-7541-2419

สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
0-7552-8323

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
0-28946040-1