image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39,40
081-533-4402

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
ช่องจำหน่ายตั๋ว สุโขทัยธานี (วินทัวร์)
055-611-039,081-674-6384