image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
08-1266-9930

บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
0-4482-3111