image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)
ช่องหมายเลข 21
098-3950682

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องขายตั๋วหมายเลข 20
063-4216967

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3)
ช่องหมายเลข 3
098-3950682