image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร C ช่อง C1
084-5669588,084-3623446

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ชานชาลาที่ 4
084-5668505,0843514353